Đi lại lần 2

Đơn hàng đi lại lần 2 dành cho các TTS sau khi hoàn thành 3 năm làm việc bên Nhật, có đủ điều kiện quay lại Nhật làm việc.