Homepage » Tiền Nenkin Nhật Bản

Tiền Nenkin Nhật Bản

Nenkin Nhật Bản là khoản tiền bảo hiểm nhân thọ rất đáng kể mà phía Nhật Bản sẽ trả cho người lao động khi không còn làm việc nữa